Regulamin zakupow dla klientów B2C (konsumentów)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym unicard.pl (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2.    Serwis dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: https://sklep.unicard.pl

1.3.    Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest Unicard S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zakopiańskiej 162, 30-435 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000015681, identyfikująca się numerem REGON 350552636, NIP 676-00-77-394, VAT EU PL6760077394, posiadająca kapitał zakładowy 2 000 000 PLN.

1.4.    Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom szybki i efektywny kontakt to:

adres: ul. Zakopiańska 162, 30-435 Kraków,

telefon: +48 12 398 99 10 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00),
adres poczty elektronicznej: sklep@unicard.pl

1.5.    Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

1.6.    Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów wskazanych w Serwisie (zwane dalej: „Produktami”).

1.7.    Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.2. powyżej, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, newslettera oraz poczty elektronicznej.

1.8.    Sklep umożliwia:

1.8.1.   założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzanie zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień, przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostęp do archiwum zamówień,

1.8.2.   pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

1.8.3.   składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),

1.8.4.   zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”), przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych nowościami i promocjami w ofercie Sklepu i wysyłaną do nich przez Sprzedającego za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

1.8.5.   przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

1.9.    W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta”, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, dalej: „Kodeks cywilny”), rozumie się Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.10.  W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), znajdującego się w formularzu rejestracji.

1.11.  Samo korzystanie z funkcji informacyjnych Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.

1.12.  Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

1.13.  Sprzedający uprawniony jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, dalej „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Może mieć to jedynie miejsce po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).

1.14.  Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.

 

 1. Rejestracja Konta i Zamówienia

2.1.      Rejestracji Konta i składanie zamówień w Sklepie (dalej: „Zamówienie”) mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.2.      Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.

2.3.      Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:

2.3.1. podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia,

2.3.2. zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

2.4.      Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.

2.5.      Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.6.      Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

2.7.      Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.

2.8.      Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym zaznaczeniem przez Użytkownika przycisku: „Potwierdź zakup”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

2.9.      W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z pkt. 2.1-2.8. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.10.    Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia.

2.11.    W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.10. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, dalej: „Ustawy o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub w załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

2.12.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.

2.13.    W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

2.14.    Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Produkt, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Produktu Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie z niego skorzystać w przyszłych transakcjach.

2.15.    Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.16.    Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.

2.17.    Klient ponosi odpowiedzialność za wybór i zachowanie w tajemnicy loginu i hasła, umożliwiających dostęp do wszelkiego rodzaju komunikatorów elektronicznych, za pomocą których Klient kontaktuje się ze Sprzedającym. Sprzedający nie odpowiada za następstwa ujawnienia przez Klienta osobie trzeciej swojego loginu i hasła, a także za następstwa niewylogowania się przez Klienta z Serwisu po zakończeniu sesji oraz korzystania przez Klienta z opcji „zapamiętaj hasło” lub podobnej, oferowanej przez przeglądarkę internetową Klienta.

 

 1. Ceny i płatności

3.1.      Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku, o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej.

3.2.      Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1.   przelew na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Serwisie,

3.2.2.   płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione Produkty (niedostępna przy przesyłce listowej),

3.2.3.   płatność gotówką przy odbiorze osobistym pod adresem i w godzinach wskazanych przez Sprzedającego.

3.3.   W przypadku wyboru przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu płatności, o którym mowa w ppkt 3.2.1. powyżej Sprzedający wystawia i przesyła Klientowi fakturę pro-forma, na podstawie której Kupujący wykonuje przelew. Z chwilą wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedającego, Produkt zostaje wysłany wraz z fakturą VAT lub Klient niebędący Konsumentem otrzymuje informację o możliwości odbioru Produktu.

3.4.   Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem metod płatności wskazanych w ppkt. 3.2.1 powyżej dokonywane są za pośrednictwem serwisów należących do podmiotów trzecich, innych niż Sprzedający. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.5.   Na życzenie Kupującego, określone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, Sprzedający po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, dostarczy Kupującemu fakturę VAT drogą elektroniczną w formacie *pdf, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu.

 

 1. Dostawa

4.1.      Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.

4.2.      W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

4.3.      W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt 3.2.2. lub. 3.2.3. Regulaminu, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4.4.      Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.5.      Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

4.6.      W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji. Klient może wybrać realizację Zamówienia etapami - w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie (poprzez numery telefonów wskazane w pkt 1.4. Regulaminu) lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do Zamówienia.

4.7.      Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie Produktu). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

4.8.      Sprzedający nie jest odpowiedzialny za podłączenie, uruchomienie lub ustawienie Produktu po jego dostarczeniu do Klienta.

                                                                                 

 1. Prawo odstąpienia

5.1.      Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. 2.10. Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.

5.2.      W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.3. Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

5.3.      Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.4.      W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.5.      Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta między innymi w odniesieniu do umowy:

5.5.1.   w której przedmiotem świadczenia są Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.5.2.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.5.3.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.6.      Zgoda Klienta, o której mowa w ppkt 5.5.3. powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola wyboru. W razie niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, rozpoczęcie wykonywania przez Sprzedającego umowy sprzedaży w stosunku do Produktów opisanych w ppkt 5.5.3. powyżej nastąpi po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia tej umowy.

5.7.      Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

 

 1. Ochrona danych osobowych

6.1.      Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” https://sklep.unicard.pl/polityka-prywatnosci

 

 1. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1.      Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

7.2.      Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów zamieszczone w Serwisie są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji Produktów.

7.3.      Treści widniejące w Sklepie (w tym opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Produktów) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną

8.1.    Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 8.15. poniżej.

8.2.    Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:

8.2.1.   urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768;

8.2.2.   zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

8.2.3.   włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację;

8.2.4.   wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;

8.2.5.   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

8.2.6.   informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

8.3.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.

8.4.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu.

8.5.    Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

8.5.1.      propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

8.5.2.      zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

8.5.3.      zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

8.5.4.      dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

8.5.5.      zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

8.5.6.      działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

8.5.7.      zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

8.5.8.      zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;

8.5.9.      zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających powyżej wskazane treści.

8.6.    Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

8.7.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8.8.    Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

8.8.1.   osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: handlowy@unicard.pl;

8.8.2.   reklamacja powinna zawierać:

8.8.2.1.     oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);

8.8.2.2.     oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

8.8.2.3.     uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

8.9.    Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

8.10.  W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8.11.  Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8.12.  Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).

8.13.  Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

8.14.  Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedający niniejszym informuje, iż:

8.14.1.   korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

8.14.2.   Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

8.15.  Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień pkt. 8.1.-8.14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

                                                                                                                               

 1. Newsletter

9.1.      Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, następuje poprzez podanie adresu e-mail Klienta, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.

9.2.      W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).

9.3.      Sprzedający ma prawo do przesyłania Klientom Newslettera w terminach określonych według własnego uznania.

9.4.      Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym e-mailu zawierającym Newsletter.

9.5.      Newsletter może zawierać płatną promocję i reklamę.

9.6.      Usługa Newslettera jest bezpłatna.

 

 1. Reklamacje

10.1.    W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

10.2.    Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady Produktów na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

10.3.    Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu. W takim przypadku Produkty zawierające wady należy przesłać na adres: Unicard S.A., ul. Zakopiańska 162, 30-435 Kraków, z dopiskiem: "Reklamacja".

10.4.    Reklamacja powinna zawierać:

10.4.1.    oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);

10.4.2.    oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.

10.5.    W przypadku braku wymaganych informacji, Sprzedający wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.

10.6.    W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

10.7.    W terminie 14 dni od złożenia reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem.

10.8.    Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

10.9.    Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).

10.10. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

10.11. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.

10.12. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

10.13. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny
z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu Produktu nabytego przez Kupującego niebędącego Konsumentem.

10.14. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym przed dokonaniem zwrotu w celu ustalenia terminu odbioru zwracanego Produktu przez kuriera zamówionego na koszt Kupującego przez Sprzedającego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego.

10.15. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:

10.15.1.    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

10.15.2.    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

10.15.3.    skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 10.16. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania opisanych powyżej procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.17. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Odpowiedzialność wobec osób niebędących Konsumentami

11.1.    Sprzedający nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Klientów, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Sprzedający nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.

11.2.    Wobec osób niebędących Konsumentami Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności również za:

11.2.1.    ewentualne szkody oraz utracone przez Klienta korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;

11.2.2.    podjęte przez Klienta działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami;

11.2.3.    niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na urządzeniu Klienta niespełniającym wymagań technicznych;

11.2.4.    niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient zawarł odpowiednie umowy;

11.2.5.    szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Klienta;

11.2.6.    przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;

11.2.7.    przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Sprzedającego;

11.2.8.    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego;

11.2.9.    brak możliwości świadczenia usług przez Sprzedającego z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Sprzedający korzysta przy realizacji usług, w tym w szczególności operatorów płatności elektronicznych;

11.2.10.     umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Sprzedającego.

11.3.    Treść pkt 11.2 powyżej należy interpretować w ten sposób, że wobec Konsumentów Sprzedający odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw konsumenta.

 

 1. Postanowienia końcowe

12.1.    Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

12.2.    Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

12.3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu.

12.4.    Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, chyba że inne prawo jest właściwe na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12.5.    Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

12.6.    Sprzedający informuje, że Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie treści Regulaminu poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

12.7.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.06.2019 r

 

Załącznik do Regulaminu:

Formularz odstąpienia od umowy: https://www.unicard.pl/uploads/download-files/formularz-odstapienia-UNICARD.pdf 

W trakcie aktualizacji - proszę o kontakt na adres mailowy: barbara.pater@unicard.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl