Regulamin zakupów dla Klientów B2B (firm)
 1. Strony transakcji

1.1 Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym unicard.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, niebędąca konsumentem w rozumieniu prawa.

 

1.2 W przypadku umowy zawieranej z Klientem Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta – jeśli dotyczą danego klienta - niezależnie od postanowień zawartych w Regulaminie. Do sprzedaży z Klientem Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niniejsze Regulaminie stosuje się w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

1.3 Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego unicard.pl jest firma: UNICARD S.A. z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 162, 30-435 Kraków, NIP 676-00-77-394, VAT EU PL6760077394, REGON 350552636, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015681 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN.

2. Regulamin

2.1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244). Regulamin wraz z załącznikami stanową integralną część umowy pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą

2.2. Regulamin nie stosuje się do konsumentów (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Jeśli konsument chce zawrzeć umowę ze Sprzedawcą, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod nr tel.: 12 398 99 10, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sklep@unicard.pl, lub stawić się w siedzibie Sprzedawcy określonej w ust. 1.2 powyżej – w celu uzgodnienia indywidualnych warunków umowy i trybu jej zawarcia. Nabywca dokonujący transakcji w sklepie internetowym unicard.pl składa oświadczenie, że nie jest konsumentem w rozumieniu prawa.

2.3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługę w zakresie dostępu do funkcjonalności sklepu internetowego unicard.pl. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.

2.4. Każdy może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej sklepu, pobrać go w formie pliku oraz wydrukować.

 1. Warunki korzystania ze sklepu internetowego unicard.pl

3.1. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, system teleinformatyczny z którego korzysta Nabywca powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • 1 Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies
 • 2 Mozilla Firefox w wersji 25 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
 • 3 Opera w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
 • 4 Google Chrome w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
 • 5 Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
 • 6 Akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w technicznym sposobie realizowania dostępu do sklepu internetowego unicard.pl, bez pogarszania jakości dostępu oraz bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

3.3. Sprzedawca jest uprawniony do przesyłania Nabywcom w drodze elektronicznej informacji technicznych i systemowych dotyczących technicznego sposobu realizacji dostępu do sklepu internetowego unicard.pl. Takie informacje nie stanowią informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244).

3.4. Nabywca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1244).

3.5. Nabywca ponosi odpowiedzialność za wybór i zachowanie w tajemnicy loginu i hasła, umożliwiających dostęp do wszelkiego rodzaju komunikatorów elektronicznych, za pomocą których Nabywca kontaktuje się ze Sprzedawcą. Sprzedawca nie odpowiada za następstwa ujawnienia przez Nabywcę osobie trzeciej swojego loginu i hasła, a także za następstwa niewylogowania się przez Nabywcę z serwisu po zakończeniu sesji oraz korzystania przez Nabywcę z opcji „zapamiętaj hasło” lub podobnej, oferowanej przez przeglądarkę internetową Nabywcy.

3.6. Zakazane jest dostarczanie przez Nabywców treści o charakterze bezprawnym.

 1. Ochrona danych osobowych

4.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” https://sklep.unicard.pl/polityka-prywatnosci

 1. Przedmioty transakcji (towary)

5.1. Przedmiotami transakcji w sklepie internetowym unicard.pl są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www sklepu internetowego unicard.pl w chwili składania zamówienia.

5.2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

5.4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Nabywca jest informowany przez pracownika sklepu internetowego unicard.pl.

5.5. Towary dostępne w sklepie internetowym unicard.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacje o właściwościach towarów, udostępnione będą Nabywcom każdorazowo w ich opisie.

 1. Zamówienia

6.1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza dostępnego w ramach sklepu internetowego unicard.pl.

6.2. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych.

6.3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane.

6.4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

6.5. W przypadku niektórych, mało popularnych towarów zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie uzgodnionej telefonicznie zaliczki.

6.6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy unicard.pl dochodzi do zawarcia pomiędzy unicard.pl i Nabywcą umowy sprzedaży. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowią integralną część tej umowy.

6.7. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

6.8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Nabywcę i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny towar, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na koncie Nabywcy rabatu, jeśli przy zakupie towaru Nabywca z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Nabywca może ponownie z niego skorzystać w przyszłych transakcjach

6.8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta przy składaniu zamówienia zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową.

.

 1. Formy płatności

7.1. Nabywca potwierdza wolę nabycia towarów oraz dokonuje wyboru formy płatności po dodaniu towarów do koszyka (tj. funkcjonalności sklepu internetowego unicard.pl pozwalającej na podgląd towarów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Nabywcę). Umieszczenie towarów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych towarów przed zatwierdzeniem zamówienia przez Nabywcę, Sprzedawca zastrzega, że zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7.2. Płatność za towar może być dokonywana przez Nabywcę:

- gotówką, przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy wskazane w ust. 1.2 powyżej

- za pobraniem (opcja z dostawą kurierem)

- przelewem, zgodnie z podaną poniżej procedurą:

 1. a) Sprzedawca wystawia fakturę pro-forma, na podstawie której Nabywca wykonuje przelew,
 2. b) z chwilą wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT lub Nabywca otrzymuje informację o możliwości odbioru.

W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7.3. Cena towaru podana w opisie danej oferty sklepu internetowego unicard.pl obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów dostawy towarów, których wysokość wskazywana jest po dokonaniu przez Nabywcę wyboru sposobu płatności za towar.

 1. Paragony, faktury VAT

8.1. Do każdego zakupionego w sklepie internetowym unicard.pl towaru standardowo jest dołączana faktura VAT /lub paragon fiskalny, według wyboru Nabywcy.

8.2. W momencie składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. Nie ma możliwości zmiany danych Nabywcy na fakturze po jej wystawieniu.

 1. Dostawa towarów

9.1. Towar wysyłamy na terenie całej Polski firmami kurierskimi UPS. Dokładny koszt dostawy dla każdego towaru podany jest podczas wybierania formy dostawy. Stawki podane w zakładce KOSZTY DOSTAWY mają charakter jedynie informacyjny.

9.2. Dokładamy wszelkich starań aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym. Może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy (który trwa zwykle ok. 2-5 dni roboczych) się przedłuży - wtedy poinformujemy o tym niezwłocznie. W przypadku złożenia większej liczby produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki.

9.3. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 1. a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 2. b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia

9.4. Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

9.5. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu.

9.6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

9.7. Odbierając towar Nabywca ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzenia powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji"

 1. Odpowiedzialność

10.1. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Nabywcę o nieudanej próbie dostarczenia Towaru.

10.2. Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Nabywcy (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 1. Reklamacje i gwarancje

11.1. Każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta (dotyczy urządzeń).

11.2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowanego producenta/importera placówki serwisowej na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

11.3. Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej: handlowy@unicard.pl.

11.4. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Nabywca ma prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu. Może również złożyć reklamację w sklepie z tytułu rękojmi (w takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres: Unicard SA, ul. Zakopiańska 162, 30-435 Kraków, z dopiskiem: "Reklamacja").

11.5. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Nabywcę o dalszym postępowaniu.

 

 1. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

12.1. Niniejszy punkt 12  Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i wiążą wyłącznie Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

12.2 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

12.2.1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Nabywcę weszła w posiadanie rzeczy.

12.2.2.Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta następuje przez złożenie stosownego oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@unicard.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Unicard.

12.2.3. Kupujący na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego poniżej niniejszego Regulaminu.

12.2.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

12.2.5. Unicard ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane płatności, w tym koszt Dostawy Towaru. Unicard może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12.2.6. Jeżeli Przedsiębiorca na prawach konsumenta, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Unicard, Unicard nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 12.2.7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma obowiązek zwrócić Towar Unicard niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu  wystarczy odesłanie Towaru na adres Unicard przed upływem tego terminu.

 12.2.8.W wypadku odstąpienia Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 12.2.9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12.2.10. Unicard dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12.2.11.Unicard dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Nabywcę. Koszty zwrotu płatności ponosi Unicard.

 12.2.12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12.3. Unicard ponosi wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w pkt 8 niniejszych OWS, wyłączony jest pkt 8.1.

12.4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, objęty jest ochroną w zakresie zakazu stosowania postanowień niedozwolonych tj. klauzul abuzywnych.

12.5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Unicard posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 1. Postanowienia końcowe

13.1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia.

13.2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

13.3. Zawartość sklepu internetowego unicard.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu internetowego unicard.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

13.4. W przypadku umowy zawieranej z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, niezależnie od postanowień zawartych w Regulaminie. Do sprzedaży z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niniejszy Regulamin stosuje się w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

13.5 Sprzedawca może zmienić niniejszy regulamin oraz załączniki do niego bez zgody Nabywców w każdej chwili, co nie narusza praw Nabywcy wynikających z transakcji dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego unicard.pl przed wejściem w życie takiej zmiany.

13.6. Nabywca zostanie powiadomiony o każdej zmianie regulaminu lub załącznika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13.7. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu wskazanego w nowym regulaminie, zamieszczonym każdorazowo na stronie sklepu internetowego unicard.pl.

13.8.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.02.2022

Załącznik do Regulaminu:

Formularz odstąpienia od umowy: https://www.unicard.pl/uploads/download-files/formularz-odstapienia-UNICARD.pdf 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl